ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W AXCELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy z publicznie dostępnych i oficjalnych źródeł.

KIM JESTEŚMY?

Nazywamy się Axcelo Sp. z o.o. i mamy siedzibę w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: My lub Axcelo). 

Jesteśmy tzw. brokerem danych. W ramach swojej działalności m.in. budujemy i rozwijamy biznesową bazę danych (B2B), która zawiera informacje o firmach i instytucjach. Bazę tworzymy na podstawie informacji z publicznie dostępnych i oficjalnych źródeł (np. CEIDG, KRS, GUS, oficjalne strony internetowe firm oraz jednostek administracji publicznej). Nie pozyskujemy danych, które nie są podane do wiadomości publicznej. 

Pozyskane przez nas dane odpowiednio segregujemy i udostępniamy podmiotom zainteresowanym pozyskaniem danych publicznie dostępnych, ale według określonego klucza (np. firm transportowych z danego województwa).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail dane@axcelo.pl lub listowanie pod adresem Axcelo Sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. 

Powołaliśmy również u siebie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do niego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@axcelo.pl

SKĄD MAMY TWOJE DANE? 

Twoje dane kontaktowe oraz podstawowe informacje o Twojej firmie uzyskaliśmy z publicznie dostępnych i oficjalnych źródeł. 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane, zawarte w publicznie dostępnych informacjach, przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, której głównym elementem jest pozyskiwanie, analiza i udostępnianie danych. 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 

Twoje dane osobowe, które pozyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł, przetwarzamy z powołaniem na podstawę uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będą one dostępne w publicznych rejestrach i oficjalnych na stronach internetowych. 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane, zawarte w publicznie dostępnych informacjach, są udostępniane klientom Axcelo do wykorzystania dla ich własnych celów, np. opracowania katalogu potencjalnych odbiorców oferowanych przez nich produktów czy usług. Twoje dane z naszych systemów mogą być też udostępnione naszym podwykonawcom, w szczególności firmie zajmującej się obsługą IT naszych systemów informatycznych. 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.  

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

  1. Reguła adekwatności 

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.

  1. Reguła transparentności 

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Ci pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem.

  1. Reguła prawidłowości 

Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem e-mail dane@axcelo.pl lub pisząc na adres: Axcelo Sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

  1. Reguła integralności i poufności 

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

  1. Reguła rozliczalności 

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie Twojego zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych. 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. 

Twoje prawa obejmują:

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

  1. Prawo do poprawiania danych 

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Cię o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

  1. Prawo do żądania usunięcia danych 

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

  1. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail dane@axcelo.pl lub listownie na adres: Axcelo Sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie ustosunkujemy się do danego zagadnienia.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru(od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. 

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail dane@axcelo.pl lub listownie na adres: Axcelo Sp. z o.o., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.